Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 (Informačná povinnosť prevádzkovateľa čl. 13 GDPR)

 

Spracovávanie a ochrana osobných údajov našich zákazníkov, návštevníkov prevádzok a našej web stránky (ďalej len „dotknuté osoby“) je pre našu spoločnosť dôležitá a má najvyššiu prioritu. Vynakladáme úsilie, aby ste sa mohli cítiť bezpečne keď nám zverujete Vaše osobné údaje.

Vypracovali sme tieto „Zásady ochrany osobných údajov“ kde Vás informujeme o tom za akým účelom, ako a v akom rozsahu spracovávame osobné údaje, aké sú Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako prevádzkovateľa vzhľadom na prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.  Naša spoločnosť je  vo vzťahu k Vašim osobným údajov v pozícii prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

Prevádzkovateľ

Spoločnosť OUTDOORS, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 27746/S , so sídlom Kyjevské námestie 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO 44 041 705  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov, návštevníkov prevádzok a web stránky za účelom:

● zasielania informácií o akciách a novinkách na základe súhlasu s tým, aby boli tieto informácie doručované

prostredníctvom e-mailu

● zhotovenie a zverejňovanie fotografií a audio-video záznamov z akcií so zámerom podpory predaja, budovania dobrého mena prevádzkovateľa, propagovania prevádzkovateľa, produktov a podujatí na jeho webovom sídle, v priestoroch prevádzok, na sociálnych sieťach príp. na internete

● ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa (prevádzkovanie kamerového systému, ktorý je 

nainštalovaný v obchodných priestoroch prevádzkovateľa, ktoré sú verejne prístupné)

 

Typy údajov

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:

● e-mailová adresa (potrebná na prihlásenie sa na zasielanie informácii)

● fotografie/audio-video záznamy

● záznam z kamerového systému monitorujúci priestor prevádzky, ktorý je verejnosti prístupný

        

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“).

Údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo z verejne dostupných a zákonných zdrojov. Údaje spracovávame so súhlasom dotknutej osoby, vyjadreným v momente zaslania e-mailovej adresy alebo poskytnutím súhlasu so zverejnením fotografie/audio-video záznamu. Dotknutá osoba predtým ako slobodne poskytne Prevádzkovateľovi svoju e-mailovú adresu je oboznámená s podmienkami spracúvania v dokumente „Zásady o ochrane osobných údajov“.                     Zverejňovanie obrazových a zvukových záznamov na internete spracovávame na základe súhlasu dotknutej osoby. Pred každou akciou, kde sa bude vyhotovovať obrazový alebo obrazovo-zvukový záznam, bude dotknutá osoba informovaná o tejto skutočnosti. Podmienky spracovania týchto osobných údajov sú uvedené v tomto dokumente a rovnako s nimi bude dotknutá osoba oboznámená priamo na organizovanej akcii. Vyslovený nesúhlas účastníka akcie bude plne akceptovaný a táto osoba nebude nijako zaznamenávaná. Súhlas na spracovanie osobných údajov je dobrovoľný (Čl. 6, ods.1 písm. a) GDPR súhlas).

Kamerové záznamy spracovávame na základe Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem odhaľovanie kriminality, ochrana majetku. Kamerový systém zaznamenáva pohyb dotknutých osôb a to zamestnancov, zákazníkov, zmluvných partnerov a ich zamestnancov a ostatných návštevníkov prevádzky v snímanom poli kamery s vysokou mierou rozlíšenia,  na základe ktorej je možné identifikovať dotknutú osobu. Pri vstupe do priestorov našej prevádzky, ktorá je monitorová kamerovým systémom, Vás o tejto skutočnosti informujeme piktogramom na vstupe do prevádzky.

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

„Ja, ako dotknutá osoba, som bol/a oboznámený/á so zásadami spracovania a ochrany osobných údajov Prevádzkovateľom. Slobodne poskytujem svoju e-mailovú adresu a zároveň tak udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za podmienok uvedených v dokumente prevádzkovateľa „Zásady ochrany osobných údajov“ zaškrtnutím políčka pred odoslaním svojej mailovej adresy.  Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať„

„Týmto poskytujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosti OUTDOORS, s. r. o., Kyjevské námestie 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO 44 041 705 a to konkrétne so zhotovením fotografií/audio-video záznamov mojej osoby z akcie organizovanej spoločnosťou OUTDOORS, s. r. o.  a s ich zverejnením v elektronických materiáloch so zámerom podpory predaja, budovania dobrého mena, propagovania spoločnosti, produktov a podujatí na jeho webovej a facebookovej stránke spoločnosti. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, na základe čoho budú fotografie/audio-video záznamy z databázy vymazané “

 

Práva dotknutej osoby (Čl. 13 - Čl. 22 Nariadenia GDPR):

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva, ktoré si môžete uplatniť písomne alebo elektronicky:

Právo na informácie (sú naplnené týmto obsahom) 

Právo na prístup k osobným údajom (informácie o spôsobe spracovávanie osobných údajov, o rozsahu, účele, o dobe uchovávania a pod.)                                                                                                                                     

Právo na opravu a presnosť údajov 

Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu (oznámenie o odvolaní súhlasu  je pre nás pokyn k vymazaniu Vašej e-mailovej adresy, príp. fotografie z databázy a Vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti)                      

Právo na výmaz údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a spracovávali (kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracovávanie údajov pred podaním žiadosti t. j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš e-mail, fotografia bude vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje)                                                                                                                           Právo na obmedzenie spracovávania (môžete požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov a to doby spracovávania alebo rozsahu. Budeme ich spracovávať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracovávanie údajov pred doručením žiadosti)                                   

Ako dotknutá osoba máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracovávaniu osobných údajov okrem spracovávania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh  

Právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom (Vami poskytnuté údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli. V prípade, že Vašej žiadosti  bezdôvodne nevyhovieme   resp. máte vážne podozrenie, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti Vašich údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu resp. do doby, kým nie sú Vaše údaje (e-mail, fotografia/audio-video záznam) z databázy vymazané.  Tie môžu byť vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v lehote 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu.

Osobné údaje uchovávame po dobru trvania zmluvy a na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch.

 

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom nasledovných možností podľa Vášho výberu:

1. E-mailom na adresu: vinoteka@lavigne.sk; maco@outdoors.sk
2. Telefonicky na číslo: +421 907 808 313
3. Poštovou zásielkou: OUTDOORS, s. r. o., Kyjevské námestie 10, 974 04 Banská Bystrica

 

Poverenie na spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim oprávneným zamestnancom, zmluvným partnerom v postavení sprostredkovateľa, subjektom – príjemcom, zmluvne alebo zákonne zaviazaným mlčanlivosťou a dodržiavaním predpisov GDPR.

Prevádzkovateľ neprenáša údaje mimo krajín Európskej únie, neposkytuje osobné údaje tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly, Policajnému zboru SR a prokuratúre SR, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa GDPR.

 

Cookies, Facebook plugin, Google Analytics

Webstránka vinotéky používa „cookies„ a môže v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje. Cookies sú textové súbory, ukladané vo vašom počítači, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atď.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Používajú sa napr. na meranie návštevnosti stránky, reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia webovej stránky vašim individuálnym potrebám. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Ukladanie cookies môžete zrušiť v Nastaveniach cookies vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Naša stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našej stránke je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na Facebooku, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/. Naša web stránka používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované. Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google. Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Záväzok prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom (najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty a oprávnená k spracovávaniu záznamov z kamerového systému).

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo z verejne dostupných a zákonných zdrojov.

 

V prípade otázok a  uplatnenia práv nás prosím kontaktujte na vinoteka@lavigne.sk; maco@outdoors.sk,  prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa. Dokument Zásady ochrany osobných údajov je k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke.

 

 

 

V Banskej Bystrici, 25.5.2018

Aktualizácia, 5.10.2018